Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

  1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Edycja I

Edycja I

AKREDYTACJA 2023/2024

Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000127703 realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej Erasmus+

Zespół Szkół w Czaplinka rozpoczyna w kolejnym roku szkolnym  2023/2024 realizację projektu unijnego Erasmus + w dziedzinie : Mobilność edukacyjna, Akcja: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowegO. W ramach  projektu 16 uczniów pojedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii (Malaga) w celu doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności w zawodach: technik technologii drewna, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik, technik organizacji turystyki. W ramach tej akcji dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu, będzie realizować jeden z celów projektu tzn. rozwój kompetencji zawodowych i językowych, zapewniając odpowiednio wysoką jakość kształcenia i szkolenia na poziomie zawodowym dla wszystkich nauczanych w Technikum kierunków.

Projekt będzie trwał do 2027 roku, co skutkuję corocznym wyjazdem uczniów i nauczycieli do słonecznej Hiszpanii całkowicie bezpłatnie.

Dla uczestników zapewniamy 

– przygotowanie językowe ( język angielski, j hiszpański )

– przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

– przygotowanie kulturowe z bogatym programem wyjazdów turystycznych, zajęć edukacyjnych związanych z zapoznaniem uczestników z kulturą, tradycją, historią Hiszpanii

-4 tygodniowy staż w zakładach pracy zgodnie z nauczanym zawodem w Maladze

( Hiszpania ) w ramach współpracy z partnerem „Euromind”, zapewniając dojazd ( z i do ), pobyt tj. mieszkanie, wyżywienie, opiekę koordynatorów, ubezpieczenie.

-3 wycieczki kulturowe

– kurs j hiszpańskiego

Nasze główne cele to :

1.Rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych i społecznych w środowisku odmiennym kulturowo oraz uwrażliwienie ich na odmienne normy społeczno-kulturowe i wzorce zachowań.

2.Kształtowanie rozwoju zbioru kompetencji interdyscyplinarnych, społecznych i cyfrowych receptą na kwalifikacje i merytoryczny profil absolwenta Zespołu Szkół w Czaplinku

3.Poszerzenie wzorców kulturowo – poznawczych poprzez wdrożenie programu integracyjno-kulturowego – jako wartość dodana projektu mobilności zawodowej uczniów Zespołu Szkół w Czaplinku

4.Wzrost umiędzynarodowienia działań szkoły poprzez rozszerzenie współpracy na poziomie UE oraz adaptacja i włączenie w pracę placówki efektów/rezultatów/produktów współpracy międzynarodowej

5.Umożliwienie uczniom zdobycia i formalnego uznania jak największej liczby kompetencji zawodowych, językowych i organizacyjnych niemożliwych do osiągnięcia poprzez formalny cykl nauczania

6.Rozwój kompetencji zawodowych i językowych (j. angielski zawodowy) kadry kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Czaplinku

7.Zapewnienie uczniom ZS w Czaplinku warunków praktycznego kształcenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy uwzględniającym aktualny poziom wiedzy i zapotrzebowania na specjalizacje zawodowe

8.Podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji komunikacyjnych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych w warunkach rynkowych zbieżnych z kierunkiem kształcenia uczestników.

9.Rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnych uczniów Technikum w Czaplinku w zakresie współpracy w środowisku pracy oraz wykonywania zadań wymagających zastosowania słownictwa branżowego

Ważne dokumenty :

1. Regulamin rekrutacji

2. Załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu

3. Koordynator projektu ( P. Marta Gańska)

👉Rekrutacja zakończona !🎯 EDYCJA 1

Znamy uczestników tegorocznej mobilności.

Oto nasza szczęśliwa szesnastka, która 24 maja br. wyruszy na podbój hiszpańskiego rynku pracy. To właśnie oni będą objadać się churrosami, robić selfie z Picassem i chłonąć kulturę Andaluzji. Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wzięli udział w rekrutacji. Dla nas WSZYSCY jesteście wygrani, przełamaliście swój strach, cały poprzedni i obecny rok szkolny pracowaliście, aby stanąć do rywalizacji o bilet do Hiszpanii. Pamiętajcie, że każda próba to krok naprzód a życie pełne jest różnorodnych możliwości.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych