Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

  1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. “EKOPRACOWNIA XXI WIEKU”

“EKOPRACOWNIA XXI WIEKU”

W roku szkolnym 2023/2024 w Zespole Szkół w Czaplinku realizowany jest projekt “EKOPRACOWNIA XXI WIEKU ” współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie, który przygotował pilotażowy program “EKOPRACOWNIA” w ramach Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zespół Szkół w Czaplinku złożył wniosek w trybie konkursowym
i otrzymał rekomendacje do dofinansowania realizacji projektu w kwocie 49,789,54 zł.

Celem projektu jest:

– remont sali biologiczno-chemicznej przy ul. Parkowej;

– wyposażenie sali w nowe meble dla uczniów;

– zakup pomocy dydaktycznych w tym: mobilnego laboratorium, zestawów do badania wody, gleby; mikroskopów LCD, wirtualnych laboratoriów przyrodniczych;

– laptopów DELL.

W programie szczególny nacisk będzie położony na:

– podstawowe sposoby ochrony środowiska na terenie gminy Czaplinek;

– badanie i sposoby oceniania stanu czystości wód i gleby na terenie gminy Czaplinek;

– zajęcia prowadzone z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik informacyjno- komunikacyjnych
w procesie nauczania i uczenia się;

– lekcje z zastosowaniem aktywnych metod pracy ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń
i eksperymentów;

– zajęcia warsztatowe z zaproszonymi gośćmi, specjalistami z dziedziny ochrony środowiska i ekologii.

Pracownia ekologiczna jest idealnym miejscem, aby uczniowie ZS w Czaplinku wraz z lokalną społecznością korzystali w świadomy sposób z dobra jakie daje otaczającą nas przyroda oraz rozwijali kreatywność i pasje badawcze.

Realizator i opiekun projektu “EKOPRACOWNIA XXI WIEKU” – Pani Żaneta Iwaniczko

Wsparcie merytoryczne – Pani Małgorzata Lezler

Uczniowie klasy 2a LO z profilu ratowniczo- medycznego jako grupa badawcza na zajęciach z biologii przeprowadzali badania wybranych właściwości fizyko-chemicznych oraz wartość indeksu biotycznego jeziora Drawsko.

W ramach realizacji efektów ekologicznych 5 października uczniowie 2a LO z profilu ratowniczo – medycznego na zajęciach warsztatowych badali wodę z jezior Drawsko, Czaplino, Krzemno i Komorze.
W ramach warsztatów uczniowie mieli za zadanie pobrać próbki wody, wykonać badania wody pod kątem fizyko-chemicznym, ph, temperatury, kwasowości i zasadowości oraz badania organizmów wskaźnikowych. Przygotowali również wstępny projekt do broszur opisujących ocenę stanu ekologicznego wybranych jezior.

26 października nastąpiło uroczyste otwarcie Ekopracowni XXI wieku w Zespole Szkół w Czaplinku, w budynku przy ulicy Parkowej 2. Swoją obecnością, uroczystość uświetnili znakomici goście:

Pan Jacek Pawłowicz – Dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie, który był jednocześnie reprezentantem Pana Marka Subocza – Prezesa Funduszu

Pani Urszula Ptak – Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego

Pan Stanisław Cybula – Starosta Drawski

Pan Waldemar Włodarczyk – Wicestarosta Drawski

Pani Katarzyna Szlońska – Getka – Sekretarz Powiatu Drawskiego

Pan Zbigniew Dudor – Członek Zarządu Powiatu Drawskiego

Pani Genowefa Polak – Radną Powiatu Drawskiego

Pan Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka

Pani Sylwia Kusa – Przewodnicząca Rady Rodziców ZS w Czaplinku

Powstanie Ekopracowni XXI wieku to niewątpliwie sukces, który nie byłby możliwy, gdyby nie determinacja Pań: Żanety Iwaniczko – nauczycielki biologii a także opiekunki i koordynatorki warsztatów Ekopracowni, Małgorzaty Lezler – nauczycielki historii, opiekunki nowopowstałej pracowni, która jednocześni służyła wsparciem i wiedzą merytoryczną, gdy powstawał projekt oraz Małgorzaty Głodek – Dyrektora Zespołu Szkół w Czaplinku, która dała zielone światło temu projektowi.

W ramach realizacji efektów ekologicznych EKOPRACOWNIA XXI WIEKU 7 listopada gościli w ZS w Czaplinku Pani Emilia Ślimko i Pan Maciej Antkowiak z Osada – Centrum Regeneratywnego Życia, którzy spotkali się z uczennicami i uczniami klasy II i III Liceum. Tematem spotkania było zagnieżdżenie w miejscu i środowisku, w którym żyjemy. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób jesteśmy częścią większej całości i jak możemy mieć wpływ na nasze otoczenie, kierując się ważnymi dla nas wartościami.

5 marca odbyły się zajęcia warsztatowe, które przeprowadził Pan Łukasz Gierszewski Leśniczy Leśnictwa Worowo.

Na spotkaniu omawiany był:

– udział lasów w odnawialnych źródłach energii,

– ekosystem lasów,

– prawidłowe wykorzystywanie ekosystemu w gospodarce leśnej na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Serdecznie dziękujemy za cenne informacje i ciekawe zajęcia.

19 marca uczniowie klasy 2a LO z profilu ratowniczo- medycznego w ramach realizacji efektów ekologicznych założonych w projekcie EKOPRACOWNIA XXI WIEKU przeprowadzali badania fizykochemiczne wody z rzeczki Czaplinecka Struga.

Uczniowie podczas zajęć z biologii nabywają umiejętności samodzielnego przeprowadzania doświadczeń
i obserwacji oraz umiejętności dokumentowania realizowanych działań.

Temperatura powietrza: 5 stopni Celsjusza

Temperatura wody: 16 stopni Celsjusza

Ph wody 7,2.

Barwa wody: lekko zazieleniona

Zapach wody: S-1 (specyficzny)

Przezroczystość wody: średnio przejrzysta.

Zasadowość wody: 50mg/l CaCO3 <norma do 100mg/l>

Zawartość tlenu w wodzie: 9mg/l <norma do 10mg/l>

Twardość wody: 18mg/l CaCO3 <norma do 30mg/l>

4 kwietnia uczniowie przeprowadzili badanie wody jeziora Drawsko, Czaplino oraz jezior lobeliowych Krzemno i Komorze.

Badania wykonane były pod kątem fizyko – chemicznym, ph, temperatury, kwasowości i zasadowości oraz badania organizmów wskaźnikowych.

Dodatkowo przeprowadzili badanie wód gruntowych z terenu Czaplinka.

W ramach przygotowań do Dni Otwartych Szko0ły 16 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie uczniów, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie zadań ekologicznych i zaprezentowanie ich podczas Święta Szkoły, Dnia Otwartego i Zawodowca.

Uczniowie klasy 2a LO z profilu ratowniczo- medycznego pobierali próbki gleby z terenu Liceum Ogólnokształcącego na jutrzejszy pokaz, jak przeprowadzić badanie gleby.

18 kwietnia uczniowie z grupy badawczej klasa 2a LO przedstawili realizację efektów ekologicznych
z projektu EKOPRACOWNIA XXI WIEKU podczas spotkań z klasami ósmymi szkół podstawowych
z powiatu drawskiego.

20 maja w Zespole Szkół w Czaplinku gościliśmy przedstawicieli Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Inspektora ds. gosp. komunalnej i samorządów wiejskich P. Annę Kwacz
oraz Inspektora ds. gosp. komunalnej i ochrony środowiska P. Justynę Wenelską.

Kierownika Wydziału Oczyszczania Miasta i Zieleni Miejskiej P. Krzysztofa Sienkiewicza oraz Z-CA Kierownika Wydziału P. Martę Dębiec – Dąbrowską.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji efektów ekologicznych z projektu, na które ZS w Czaplinku otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tematem było omówienie ochrony środowiska i przyrody w gminie Czaplinek oraz sposobów segregacji odpadów komunalnych. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości ekologiczne młodzieży
i uzyskanie w przyszłości pożądanych postaw i zachowań proekologicznych wśród mieszkańców gminy Czaplinek.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych