Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

  1. Home
  2. /
  3. Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Zespołu Szkół w Czaplinku

Zespół Szkół w Czaplinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zsczaplinek.edu.pl

• Data publikacji strony internetowej: 2021-02-12
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-12

Strona internetowa jest zgodna z WCAG 2.1 poziom AA z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-15
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkoły, e-mail: sekretariat@zsczaplinek.edu.pl. Numer kontaktowy: +48 94 375 52 65.
Każdy ma prawo do zgłoszenia uwagi dotyczącej dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie powinno zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku, kiedy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, osoba zgłaszająca żądanie może złożyć skargę do podmiotu publicznego na w/w dane. Po wyczerpaniu w/w rozwiązań można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych