Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

  1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY

MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY

Zespół Szkół w Czaplinka rozpoczyna w roku szkolnym 2022/2023 realizację projektu unijnego Erasmus + w dziedzinie : Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja: KA-122-VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

W ramach naszego projektu MOBILNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY 18 uczniów pojedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii (Malaga) w celu doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności w zawodach: technik technologii drewna, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik, technik organizacji turystyki. Projekt trwa do 31 sierpnia 2023 r.

Nasze główne cele to :

  • zapewnienie wysokich (merytorycznych i organizacyjnych) warunków nabywania kompetencji zawodowych uczniów w warunkach rynku pracy oraz z uwzględnieniem poszukiwanych specjalizacji zawodowych,
  • podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji komunikacyjnych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych w warunkach rynkowych zbieżnych z kierunkiem kształcenia uczestników,
  • kształtowanie rozwoju zbioru kompetencji interdyscyplinarnych, społecznych i cyfrowych receptą na kwalifikacje i merytoryczny profil absolwenta Zespołu Szkół w Czaplinku,
  • poszerzenie wzorców kulturowo – poznawczych poprzez wdrożenie programu integracyjno-kulturowego – jako wartość dodana projektu mobilności zawodowej,
  • zbudowanie „europejskiej marki” szkoły poprzez efektywną współpracę ponadnarodową, realizacja działań projektowych i systemowe ukierunkowanie zarządzania szkołą na europejski rozwój zawodowy.

6. Oferta kulturowa 2023 – Oferta-kulturowa

PODSUMOWANIE PROJEKTU

W dniu 18.07.2023 uroczyście zakończyliśmy i podsumowaliśmy projekt  “Mobilność szansą na rozwój zawodowy”.   Był to czas wspomnień, refleksji, rozmów na temat uzyskanych kwalifikacji i zrealizowanych celów projektu. Zaprezentowano działania, oraz efekty uzyskane w trakcie realizacji mobilności. Uczestnicy otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w projekcie Erasmus +, certyfikaty praktyk zawodowych oraz dokumenty Europass.

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych