Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zespół Szkół w Czaplinku

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * TECHNIKUM * SZKOŁA BRANŻOWA

 1. Home
 2. /
 3. Blog
 4. /
 5. Wyjazd do Hiszpanii

Wyjazd do Hiszpanii

Rekrutacja zakończona !🎯Znamy uczestników tegorocznej mobilności.

25 maja 2024 r. 16 uczniów naszej szkoły wyruszy na podbój hiszpańskiego rynku pracy. To właśnie oni będą objadać się churrosami, robić selfie z Picassem i chłonąć kulturę Andaluzji. Ogromne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wzięli udział w rekrutacji. Dla nas WSZYSCY jesteście wygrani, przełamaliście swój strach, cały poprzedni i obecny rok szkolny pracowaliście, aby stanąć do rywalizacji o bilet do Hiszpanii. Pamiętajcie, że każda próba to krok naprzód a życie pełne jest różnorodnych możliwości.

Kilka słów o projekcie:

Projekt  2023-1-PL01-KA121-VET-000127703 realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej Erasmus+

Zespół Szkół w Czaplinka rozpoczyna w kolejnym roku szkolnym  2023/2024 realizację projektu unijnego Erasmus + w dziedzinie : Mobilność edukacyjna, Akcja: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach naszego projektu 16 uczniów pojedzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii (Malaga) w celu doskonalenia i zdobywania nowych umiejętności w zawodach: technik technologii drewna, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechatronik, technik organizacji turystyki. W ramach tej akcji dwóch nauczycieli praktycznej nauki zawodu, będzie realizować jeden z celów projektu, tzn.  rozwój kompetencji zawodowych i językowych, zapewniając odpowiednio wysoką jakość kształcenia i szkolenia na poziomie zawodowym dla wszystkich nauczanych w Technikum kierunków.

Projekt  będzie trwał do 2027 roku, co skutkuje corocznym wyjazdem uczniów i nauczycieli do słonecznej Hiszpanii całkowicie bezpłatnie.

Dla uczestników zapewniamy

– przygotowanie językowe ( j angielski, j hiszpański )

 • przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
 • przygotowanie kulturowe z bogatym programem wyjazdów turystycznych, zajęć edukacyjnych związanych z zapoznaniem uczestników z kulturą, tradycją, historią Hiszpanii
 • 4 – tygodniowy staż w zakładach pracy zgodnie z nauczanym zawodem w Maladze
 • ( Hiszpania ) w ramach współpracy z partnerem  Euromind, zapewniając dojazd (z i do), pobyt tj. mieszkanie, wyżywienie, opiekę koordynatorów, ubezpieczenie.
 • 3 wycieczki kulturowe
 •  kurs języka hiszpańskiego.

Nasze główne cele to :

 • Rozwijanie u uczniów kompetencji osobistych i społecznych w środowisku odmiennym kulturowo oraz uwrażliwienie ich na odmienne normy społeczno-kulturowe i wzorce zachowań.
 • Kształtowanie rozwoju zbioru kompetencji interdyscyplinarnych, społecznych i cyfrowych receptą na kwalifikacje i merytoryczny profil absolwenta Zespołu Szkół w Czaplinku
 • Poszerzenie wzorców kulturowo – poznawczych poprzez wdrożenie programu integracyjno-kulturowego – jako wartość dodana projektu mobilności zawodowej uczniów Zespołu Szkół w Czaplinku
 • Wzrost umiędzynarodowienia działań szkoły poprzez rozszerzenie współpracy na poziomie UE oraz adaptacja i włączenie w pracę placówki efektów/rezultatów/produktów współpracy międzynarodowej
 • Umożliwienie uczniom zdobycia i formalnego uznania jak największej liczby kompetencji zawodowych, językowych i organizacyjnych niemożliwych do osiągnięcia poprzez formalny cykl nauczania
 • Rozwój kompetencji zawodowych i językowych (j. angielski zawodowy) kadry kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Czaplinku
 • Zapewnienie uczniom ZS w Czaplinku warunków praktycznego kształcenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy uwzględniającym aktualny poziom wiedzy i zapotrzebowania na specjalizacje zawodowe
 • Podniesienie posiadanych i nabycie nowych kompetencji komunikacyjnych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych w warunkach rynkowych zbieżnych z kierunkiem kształcenia uczestników.
 • Rozwój kompetencji językowo-komunikacyjnych uczniów Technikum w Czaplinku w zakresie współpracy w środowisku pracy oraz wykonywania zadań wymagających zastosowania słownictwa branżowego.

Dużo celów, wymagań i pracy, ale projekt jest  doskonałym motywatorem i szansą dla uczniów ZS Czaplinek. Na to liczymy, a wszystkim wyłonionym uczestnikom

SERDECZNIE GRATULUJEMY  !!!

Tekst: Marta Gańska

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych